Alpha-Gal allergi (kjøttallergi)

Kilde: Norsk Legemiddelhåndbok.
Alfagalallergi er eneste kjente karbohydratmedierte matallergi. Allergisk reaksjon oppstår 1-8 timer etter inntak av kjøttprodukter fra pattedyr (forsinket start) med generelle symptomer og ev. anafylaksi. Måling av serum spesifikk IgE for alfagal er viktig diagnostisk.

Flere arter av flått har blitt assosiert med alfa-gal-allergi. Når flåtten biter, injiseres noe flåttspytt inneholdende alfa-gal som trigger IgE antistoff immunreaksjon. Alfa-gal finnes i rødt kjøtt men ikke i hvitt kjøtt. Spesifikke IgE-antistoffer mot alfa-gal er derfor en god markør for allergi mot rødt kjøtt. Rødt kjøtt forstås i denne sammenheng som kjøtt fra pattedyr som svin, storfe, geit, smale (lam, sau, vær) og storvilt.

Symptomer forekommer vanligvis 2 – 8 timer etter inntak av rødt kjøtt («forsinket straksreaksjon» – delayed onset), med påfølgende relativt likt reaksjonsmønster som for andre IgE-relaterte matallergier med systemisk kløe, elveblest, angioødem, mage-tarm plager og mulig anafylaksi. I 70% av tilfellene er reaksjonen ledsaget av respiratorisk distress, hvorfor man bør være spesielt oppmerksom på, og antakelig utelukke, alfa-gal-allergi hos astmatikere. Noen få kan også reagere på alfa-gal i melk, gelatin samt innmat som lever og nyre.

Matveien.com mener:

Alpha Gal allergi er underdiagnostisert i Norge og er en sykdom som kommer fra flått. Det finnes minst 6 flått-arter som kan være bærere av alpha-galactose, hvorav to i Norge.

Har du uforklarlig elveblest? Blitt bitt av flått, eller mulig borreliose?
Rare allergiske reaksjoner og magesmerter?
Be legen om å få sjekket deg for Alpha-Gal allergi.
For å be legen om dette, vis til dette skrivet:
Måling av serumspesifikke alfa-gal-IgE-antistoffer er vesentlig for å stille diagnosen. Blodprøver for spesifikt IgE mot okse, lam, svin og elg kan være høye, og hudprikktestene kan være positiv. IgE-antistoffene spesifikke for alfa-1,3-galaktose (alfa-gal) er vanligvis ekstremt høye (S-IgE:> 100 kU/L), og positiviteten til denne testen gir forklaringene på pasientens reaksjoner. Høye serum spesifikke IgE-nivåer av alfa-gal hos pasienter med klinisk mistanke om kjøttallergi vil derfor ha en høy positiv prediktiv verdi for diagnosen. For ytterligere informasjon, prøverekvirering og tolkning av prøvesvar, konferer f.eks. OUS Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål sykehus, Seksjon for medisinsk immunologi.

Ved påvist Alpha-Gal allergi, har terapeut i Matveien.com 7 års erfaring med dette og kan gi råd og veiledning, både i forhold til kosthold, reaksjoner og andre spørsmål knyttet til dette.

Ved rådgivning om hva man kan gjøre ved en påvist slik allergi:

Translate »